Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công trình

Công ty TNHH Địa chất và môi trường Bình Thuận là đơn vị hoạt động tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, đo đạc địa chính, khoan địa chất,...

xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình thuận
xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
xã Hải Ninh và xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Mỏ Chóp Vung xã Hàm Kiệm, huyện hàm Thuận Nam

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận