Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu dân cư Hàm Thắng - Hàm Liêm giai đoạn 2
Vị trí: Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1717
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu dân cư Hàm Thắng - Hàm Liêm giai đoạn 2 tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu dân cư Hàm Thắng - Hàm Liêm giai đoạn 2;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nguyên Bình;
  • Quy mô: 9,85 ha;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường với công suất 9,85 ha của dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu dân cư Hàm Thắng - Hàm Liêm giai đoạn 2 tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu dân cư Hàm Thắng - Hàm Liêm giai đoạn 2 tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận