Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Tư vấn đất đai, đo đạc bản đồ

Tư vấn đất đai, đo đạc bản đồ
Ngày đăng: 08/01/2019 2767 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai

Đo đạc đất đai

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai gồm:

  • Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
  • Lập hồ sơ mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Lập hồ sơ hợp thửa, tách thửa.

Đo mốc lỗ khoan

Đo địa hình dự án mỏ

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận