Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Tư vấn lĩnh vực tài nguyên nước

Tư vấn lĩnh vực tài nguyên nước
Ngày đăng: 08/01/2019 2528 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên nước ...

Nhà máy nước xã Bình An

ng ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên nước gồm:

1. Lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;

2. Lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển;

3. Lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất;

4. Lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

5. Lập hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;

6. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

7. Lập báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nội dung giấy phép tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Hồ Cà Giây

Cống lấy nước Hồ Tân Lập

Sông La Ngà

Hồ Cẩm Giang

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận