Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng
Vị trí: Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2452
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại khu vực Đồi Đá, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hồng Gia;
  • Quy mô: 177.000 m3 đá nguyên khai/năm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường với công suất 177.000 m3 đá nguyên khai/năm của dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại khu vực Đồi Đá, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 30/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại hu vực Đồi Đá, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận