Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà máy Điện mặt trời VSP Bình Thuận II
Vị trí: Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2562
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy Điện mặt trời VSP Bình Thuận II tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà máy Điện mặt trời VSP Bình Thuận II;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện mặt trời VSP Bình Thuận II;
  • Quy mô: 29,99 MW;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường với công suất 29,99 MW của dự án Nhà máy Điện mặt trời VSP Bình Thuận II tại xã Vỉnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Điện mặt trời VSP Bình Thuận II tại xã Vỉnh Hảo, huyện Tuy Phong.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận